Đào Tạo Nghiệp Vụ Xây Dựng

Khóa Học Kiểm Định Chất Lượng Công Trình Xây Dựng

(Ban hành kèm theo Thông tư số 03 /2011/TT-BXD ngày 26 /5/ 2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về hoạt động kiểm định, giám định chất lượng công trình xây dựng)

I. Mục tiêu chương trình:

1. Kiến thức

Người học được trang bị những kiến thức cơ bản về kiểm định chất lượng công trình xây dựng:

+ Hệ thống văn bản, tổng quan về Thông tư 03/2011/TT-BXD.

+ Trình tự tiến hành kiểm định chất lượng công trình xây dựng.

+ Kiểm định nền móng công trình..

+ Đánh giá chất lượng công trình thông qua kết quả quan trắc.

+ Thử tải kết cấu tại hiện trường.

+ Kiểm định thép và kết cấu thép trên kết cấu công trình.

2. Kỹ năng

 – Nâng cao năng lực quản lý chất lượng công trình xây dựng cho đội ngũ cán bộ đang công tác tại các công ty tư vấn, xây dựng, ban quản lý dự án, cơ quan chủ đầu tư, các nhà thầu.

– Hệ thống hoá và hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

– Tạo điều kiện cho học viên đăng ký xin cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư kiểm định chất lượng công trình xây dựng thông qua việc cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định chất lượng công trình xây dựng.

3. Chứng chỉ

Kết thúc mỗi khoá học, học viên đạt yêu cầu được cấp Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định chất lượng công trình xây dựng của Viện Kỹ Thuật Xây Dựng Miền Nam. Chứng nhận là một trong những điều kiện để thực hiện các gói thầu xây dựng, thi công xây dựng, chứng nhận chất lượng, kiểm đinh xây dựng…

4. Đối tượng học

Là cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn có trình độ từ trung cấp, cao đẳng, đại học đang làm việc tại các Ban quản lý dự án; các tổ chức tư vấn xây dựng; Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng; cơ quan quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và cá nhân có nhu cầu.

5. Giảng viên

Là các chuyên gia làm thực tế tại Vụ Kinh tế Tài chính, Viện Kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng; Đại học Xây dựng, Hội Xây dựng, Hội kinh tế xây dựng, Vụ Đầu tư – Bộ Tài chính.

6. Thời lượng chương trình

Chương trình bao gồm 5 chuyên đề, được tổ chức trong 3 ngày ( hoặc 6 buổi)

II. Các chuyên đề đào tạo:

Số thứ tự

Tên chuyên đề

Chuyên đề 1

Trình tự tiến hành kiểm định chất lượng công trình xây dựng

Chuyên đề 2

Kiểm định nền móng công trình.

Chuyên đề 3

Đánh giá chất lượng công trình thông qua kết quả quan trắc.

Chuyên đề 4

Thử tải kết cấu tại hiện trường.

Chuyên đề 5

Kiểm định thép và kết cấu thép trên kết cấu công trình

VIỆN KỸ THUẬT XÂY DỰNG MIỀN NAM

ĐT: 0942.069.213 - Tel: (08) 66.754.437

Email: nhanlucvietnam.net@gmail.com

Website: http://vienxaydung.net/

Face: https://facebook.com/vienxaydungmiennam/