Dịch Vụ Đăng Tải Năng Lực Hoạt Động Xây Dựng

ĐĂNG TẢI NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

– Căn cứ nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

-Căn cứ nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sử đổi bổ sung một số điều nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày12 tháng12 năm 2009 của -Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

-Căn Cứ nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 04 năm 2010 về lập, thẩm định phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

-Căn cứ số 15/2013/ NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

-Căn cứ nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 06 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ xây dựng.

-Căn cứ thông tư 11/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ Xây Dựng về quy định đăng tải năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia về hoạt động xây dựng công trình.

-Căn cứ nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đăng tải năng lực hoạt động xây dựng của DN lên Website của Bộ Xây Dựng Viện Xây Dựng Và Đào Tạo Nhân Lực Việt Nam nhận đăng tải năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân lên website của bộ xây dựng. www.moc.gov.vn &www.xaydung.gov.vn  trên toàn quốc.

Theo đề nghị của cục trưởng cục quản lý hoạt động xây dựng. Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành thông tư quy đinh công khai thông tin đăng tải năng lực hoạt động xây dựng của doanh nghiệp, tổ chúc,cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình.

Thông tư này quy đinh về việc cung cấp, tiêp nhận, xen xét công bố đăng tải năng lực hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực. Lập dự án trong các lĩnh vực xây dựng công trình. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Thiết  kế quy hoạch xây dựng.Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình. Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. Kiểm định, giám định chất  lượng công trình xây dựng. Khảo sát, thiết kế,thi công xây dựng công trình.

1. Phạm vi điều chỉnh đăng tải năng lực hoạt động xây dựng.

Thông tin này quy định việc cung cấp, tiếp nhận xem xét, công bố quản lý đăng tải năng lực hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực:

-Lập dự án trong các lĩnh vực xây dựng công trình

-Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

-Thiết  kế quy hoạch xây dựng

-Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình

-Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

-Kiểm định ,giám định chất  lượng công trình xây dựng

-Khảo sát, thiết kế,thi công xây dựng công trình

2. Đối tượng áp dụng đăng tải năng lực hoạt động xây dựng.

-Tổ chức, các nhân trong và ngoài nước có nhu cầu đăng tải năng lực hoạt động xây dưng trong các lĩnh vực nêu tại khản 1 điều này trên lãnh thổ Việt Nam .

-Các cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng trong việc xem xét và quyết định đăng tải năng lực hoạt động xây dựng trên mạng thông tin điện tử do chính mình quản lý.

-Chủ đầu tư, nhà thầu tự tham khảo thông tin về năng lực hoạt động xây dựng trong việc lựa chọn tổ chức, các nhân tham gia các hoạt động xây dựng.

3. Nguyên tắc đăng tải năng lực hoạt động xây dựng.

-Mọi thông tin đăng tải năng lực hoạt động xây dựng do tổ chức, cá nhân cung cấp phải chính xác và trung thực. Khi có thay đổi thông tin, tổ chức, cá nhân phải có trách nhiện cung cấp thông tin điều chỉnh đến cơ quan đầu mối theo quy định tại điều 8 của thông tư này.

-Cơ quan đầu mối phải xem xét, kiểm tra khi cần thiết đối với các thông tin về đăng tải năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân để công bố công khai trên trang thông tin điện tử do cơ quan quản lý.

-Mọi thông tin đăng tải năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức cá nhân được công bố trên trang thông tin điện tử của các cơ quan đầu mối phải được chuyển về Bộ xây dựng( Cục quản lý hoạt động xây dựng )để xem xét tích hợp dữ liệu, công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng để quản lý làm cơ sở lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động xây dựng trên phạm vi cả nước quy định tại khoản 3 điều 8 nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

4.Đăng tải năng lực hoạt động xây dựng và hợp đồng thi hành.

  • Với trên 10 năm kinh nghiệm trong nghành xây dựng Viện Xây Dựng Và Đào Tạo Nhân Lực Việt Nam chúng tôi hiểu được rằng chất lượng công việc và lợi ích khách hàng phải luôn đặt lên hàng đầu chính vì lẽ đó các bạn sẽ hoàn toàn yên tâm khi gửi trọn niềm tin vào chúng tôi.

<< 06 lý do bạn nên chọn chúng tôi>>

– Đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình, chuyên nghiệp nhất hỗ trợ 24/7;

– Chúng tôi đảm bảo dịch vụ của chúng tôi là nhanh nhất, rẻ nhất, uy tín nhất;

– Các bạn không mất thời gian kê khai, Viện Xây Dựng Và Đào Tạo Nhân Lực Việt Nam sẽ kê khai có lợi nhất cho quý doanh nghiệp;

– Thời gian để thông tin doanh nghiệp các bạn được đăng tải chỉ 07 ngày làm việc uy tín trên toàn quốc;

– Hỗ trợ đăng tải nâng cấp năng lực cho đơn vị theo đúng yêu cầu kể cả đơn vị không đủ yêu cầu, thiếu hợp đồng kinh tế.

– Bảo hành vĩnh viễn;

​​5. Danh sách doanh nghiệp đã được đăng tải năng lực hoạt động xây dựng.

Chú ý:

Sau ngày 01/01/2015 tổ chức, cá nhân phải thực hiện công bố đăng tải công khai thông tin theo quy định của pháp luật về xây dựng.Viện Xây Dựng Và Đào Tạo Nhân Lực Việt Nam chúng tôi đăng tải theo Thông Tư 11 & Nghị định 59 (theo quy định mới nhất, không bị gỡ xuống trong danh sách của Bộ khi đã được đăng tải)

-Mọi thông tin của các tổ chức, cá nhân đã đăng tải theo quy định tại quyết định số 02/2008/QĐ-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng đã hết hiệu lực.

VIỆN XÂY DỰNG VÀ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC VIỆT NAM

ĐT: 0902.977.780 - Tel: (08) 66.754.437 - (04) 21.23.88.44

Email: vienxaydung.net@gmail.com

Website: http://vienxaydung.net/

Face: https://www.facebook.com/vienxaydung.vn/