Thông Tin Dịch Vụ Công

Cấp chứng chỉ hành nghề Kỹ sư tại Lâm Đồng

Cơ quan thực hiện

Sở Xây dựng Lâm Đồng

Mức độ

Mức độ 3

Lĩnh vực

Xây dựng

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Thời hạn giải quyết

- 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Ðối tượng thực hiện

Tổ chức hoặc cá nhân

Kết quả thực hiện

Cấp chứng chỉ hành nghề Kỹ sư

Lệ phí

- 300.000đồng / 01 chứng chỉ.

Căn cứ pháp lý

- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003.
- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng;
- Thông tư số 33/2012/TT-BTC ngày 01/ 03/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng.
- Thông báo số 571/TB-SXD-KTKH ngày 24/7/2009 của Sở Xây dựng Lâm đồng về việc Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

VIỆN XÂY DỰNG VÀ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC VIỆT NAM

ĐT: 0902.977.780 - Tel: (08) 66.754.437 - (04) 21.23.88.44

Email: vienxaydung.net@gmail.com

Website: http://vienxaydung.net/

Face: https://www.facebook.com/vienxaydung.vn/